interrogative sentence meaning in marathi

(प्रश्नार्थक), -मध्यरात्री स्मशान भूमीत कोणी जाणार नाही. The system takes simple interrogative English sentence as an input and performs its lexical analysis. Get Audio Notes, Online Test, … इंग्रजी मध्ये क्रियाविशेषण वाक्याचे नौ प्रकार दिलेले आहेत. पहिल्या वाक्यातील घटनेचा परिणाम दुसर्या वाक्यात असतो. (होकारदर्शक), -उद्या मुख्यमंत्री पुण्यात नाहीत असे नाही.(नकारदर्शक). (विधानार्थी), २)मध्यरात्री स्मशान भूमीत कोण जाईल? (विधानार्थी). Interrogative sentences allow you to gather information and clear up confusion as well as engage in interesting conversations with others. (त्याचा काय विश्वास आहे). मुख्य वाक्यातील क्रियेचा उद्देश गौण वाक्यात असतो. interrogative sentence definition: a sentence that asks a question or makes a request for information. हे वाक्य माहिती देणारे असते. (विधानार्थी), -तुझे अक्षर अत्यंत सुंदर आहे. मुख्य वाक्यातील क्रिया होण्यासाठी गौण वाक्यात अट असते. ३)एक क्रिया करून दुसरी क्रिया केल्यास पहिल्या क्रियापदाला ऊन/हून प्रत्यय वापरून केवल वाक्य 'आणि/ व' वापरून संयुक्त वाक्य व जेव्हा तेव्हा वापरून मिश्र वाक्य करता येते. उदा:१) गुरुजी म्हणाले, की पृथ्वी गोल आहे. अ)उद्या सुटी मिळाल्यावर, मी गावाला जाईन. (केवल वाक्य), ब)रामूने काठी घेतली आणि/व कुत्र्याला झोडपले. अ)प्रामाणिक पाने अभ्यास केल्यामुळे/करून; विठ्ठल परीक्षेत उत्तीर्ण झाला. या वाक्यात जे चकाकते हे गौण वाक्य मुख्य वाक्यातील सोने या नामाबद्दल अधिक माहिती सांगते म्हणून ते विशेषण वाक्य आहे. उदा: माझा विश्वास आहे, कि मी नक्की पास होईल. मुख्य वाक्यातील क्रियेचे स्थल गौण वाक्यात असते, मुख्य वाक्याला कोठे ने प्रश्न विचारल्यास उत्तर गौण वाक्य येते. वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून कोणत्याही प्रकारच्य आज्ञेचा उल्लेख होत असेल तर अशा वाक्यास आज्ञार्थी वाक्य म्हणतात. (प्रश्नार्थक), -आम्ही तुमचे उपकार मुळीच विसरणार नाही. असे गौण वाक्य प्रधान वाक्याच्या कर्माचे काम करते व कर्म नेहमी नाम असते म्हणून अशा गौण वाक्यास नाम वाक्य म्हणतात. उदा: माझे वडील सकाळी उठतात. (केवल वाक्य), ब)त्याला निमंत्रण दिले; परंतु तो आला नाही. उदा: रामूने काठी घेतली. च्या  ऐवजी- मला----होण्याची फार इच्छा आहे, अशी शब्दरचना करावी. (केवल वाक्य), ब)गुरुजी आले आणि विद्यार्थी उभे राहिले. (प्रश्नार्थक), ५)जागी सर्व सुखी असा कोणी नाही. असे केले तर तसे होईल या अर्थाने जर -तर, म्हणजे, कि ने जोडलेली वाक्य संकेतार्थी वाक्य असतात. त्याने प्रामाणिकपणे अभ्यास केला. दिलेल्या मिश्र वाक्यातील एका वाक्याला 'काय' ने प्रश्न विचारल्यास उत्तर येणारे वाक्य गौण वाक्य असते व प्रश्न विचारलेले वाक्य प्रधान वाक्य असते. अ)शरीर सदृढ होण्यासाठी आम्ही योगासने अक्रतो. Definition/Explanation with Examples. कोणतेही माहिती सांगणारे वाक्य विधानार्थी असते. टीप:दोन किंवा अधिक वाक्यांपासून एकच वाक्य तयार करणे याला वाक्य एकत्रीकरण,संश्लेषण, वाक्य संयोजन म्हणतात. Every token produced … वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून नुसताच काळाचा बोध होत असेल तर ते वाक्य स्वार्थी वाक्य असते. a punctuation mark (?) Marathi Names - Behind the Name. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. All Rights If the input sentence is syntactically correct, the corresponding Marathi token is searched in Marathi dictionary definition | Marathi defined - YourDictionary. If the token is found in the lexicon, its morphological information is retrieved. (प्रश्नार्थक), -अपमान केल्यास प्रत्येकाला राग येतोच. मराठीत मात्र आठच प्रकार दिलेले आहेत. विद्यार्थी उभे राहिले. This paper presents a proposed system for machine translation of English interrogative sentences to their Marathi counterpart. ब)अभ्यास केला असता तर परीक्षा पास झाला असतास, https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-english-grammar-mock-test-1.html, https://www.mpsckida.in/2020/05/marathi-Vyakran-mock-test-1.html, https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-marathi-mock-test-2.html, https://www.mpsckida.in/2020/05/mpsc-combine-sarav-paper-1.html. Type: noun; ... Punctuation mark that replaces the full stop (period) at the end of an interrogative sentence. (विधानार्थी), ३)आम्ही तुमचे उपकार कसे विसरू? (केवल वाक्य), ब)आमचे शरीर सदृढ व्हावे म्हणून आम्ही योगासने करतो. (नकारदर्शक). मुख्य वाक्यातील क्रियेची वेळ गौण वाक्यात असते. (मिश्र वाक्य). २)एका मोठया क्रियेच्या दरम्यान छोटी क्रिया घडल्यास मोठी क्रिया दर्शविणाऱ्या क्रियापदाला 'असताना प्रत्यय जोडून केवळ वाक्य, 'आणि' वापरून संयुक्त  वाक्य तर 'जेव्हा तेव्हा वापरून मिश्र वाक्य करता येते. If all such tokens corresponding to English tokens are found, then Marathi sentence is produced using Marathi grammar rules. ७)कृती व उद्देशदर्शक वाक्याचे केवळ वाक्य करण्यासाठी क्रियापदाला 'साठी' प्रत्यय जोडावा. This local word groups are checked against grammar rules of English language for syntactic validity of input sentence. यातील पहिले वाक्य बहुधा विशेषण गौण वाक्य असते. ते फिरायला जातात. - आज जत्रेत अतोनात गर्दी होती. (संयुक्त वाक्य), क)जेव्हा गुरुजी वर्गात आले तेव्हा विद्यार्थी उभे राहिले. In traditional English grammar, the term interrogative pronoun refers to a pronoun that introduces a question.These words are also called a pronominal interrogative.Related terms include interrogative, "wh"-word, and question word, although these … मुख्य वाक्याच्या क्रियेची रीत गौण वाक्यात असते. (प्रश्नार्थक), -शेक्स पिअरची नाटके प्रत्येकाला/सर्वांनाच आवडतात. Learn more. The system takes simple interrogative English sentence as an input and performs its lexical analysis. ज्या वाक्यात भावनेचा उद्गार काढलेला असतो, त्यास उद्गारार्थी वाक्य म्हणतात, अश्या वाक्याच्या शेवटी उदगारवाचक  चिन्ह असते. (संयुक्त वाक्य), क)जरी त्याला निमंत्रण दिले; तरी तो आला नाही. If the input sentence is syntactically correct, the corresponding Marathi token is searched in Marathi Lexicon. An interrogative sentence asks a question; it helps us to seek clarifications, clear confusions and ask an explanation etc. (मिश्र वाक्य). उदा:तो आजारी होता; म्हणून त्याला यायला उशीर झाला. शक्यतो अशा क्रियापदाला व/वि/वे प्रत्यय असतो. (मिश्र वाक्य). Check if you have access through your login credentials or your institution to get full access on this article. An interrogative sentence is a type of sentence that asks a question, as opposed to sentences that make a statement, deliver a command, or express an exclamation. गौण वाक्य जर प्रधान वाक्यातील क्रियापद, क्रियाविशेषण किंवा विशेषण यांच्या बाबतीत स्थळ, काळ, रीत, संकेत, कारण, उद्देश याविषयी माहिती सांगत असेल तर ते क्रियाविशेषण गौण वाक्य होय. उदा: गुरुजी वर्गात आले. question mark . ज्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते, त्यास विधानार्थी वाक्य म्हणतात. (विधानार्थी). उदा: मी फरशीवरून चालत होतो. (केवल वाक्य), ब)मी फरशीवरून चालत होतो आणि पाय घसरून पडलो. (मिश्र वाक्य). ६)पहिल्या कृतीवर दुसरी कृती अवलंबून असेल तर पहिल्या क्रिया दर्शक शब्दाला 'ऊन' प्रत्यय जोडून केवळ वाक्य तसेच 'व/आणि' वापरून संयुक्त वाक्य करता येते.

Left Handed Concert Guitar, Pocket Medicine Pdf, Tig Welder Price, Romans 1 Audio Bible, Do They Make 6x9 Subwoofers, Norton Sharpening Stone Oil, Dose And Co Collagen Coles, Castellammare Di Stabia To Sorrento,

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *