romans 14 8 tagalog

1 Ang bawa't kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan: sapagka't walang kapangyarihan na hindi mula sa Dios; at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Dios. 13Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa: kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinoman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kaniyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Romans 13 Submission to the Authorities. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinis; gayon man ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kaniyang budhi. Romans 14 Do Not Pass Judgment on One Another. 21Mabuti ang huwag kumain ng lamangkati, ni uminom ng alak, ni gumawa ng anoman na katitisuran ng iyong kapatid. 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. Magandang Balita Biblia (2005) This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 2005. Mga Romano 8:14 - Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. Pamumuhay Ayon sa Espiritu. 7Sapagka't ang sinoman sa atin ay hindi nabubuhay sa kaniyang sarili, at sinoman ay hindi namamatay sa kaniyang sarili. 3 Ang kumakain ay huwag magwalang halaga sa hindi kumakain; at ang hindi kumakain ay huwag … Romans 7 Released from the Law. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 8:14 Full Chapter Mga Romano 8:16 → 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. Mapalad ang hindi humahatol sa kaniyang sarili sa bagay na kaniyang sinasangayunan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 5 ... 14 Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Paul writes… Romans 12:19–21 (ESV) 19 Beloved, never avenge yourselves, but leave it to… It tells us of Jesus Christ, what His death accomplished. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 12Kaya nga ang bawa't isa sa atin ay magbibigay sulit sa Dios ng kaniyang sarili. 2 Sapagka't ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay; datapuwa't kung ang asawa'y mamatay, ay kalag na sa kautusan ng asawa. 5May nagmamahal sa isang araw ng higit kay sa iba: may ibang nagmamahal sa bawa't araw. 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. 22Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Dios. Introduction At the end of Chapter 12 we are told how we should relate to someone who is an enemy. 2 May tao na may pananampalataya na makakain ang lahat ng mga bagay: nguni't ang mahina'y kumakain ng mga gulay. 15 The Spirit you received does not make you slaves, so that you live in fear again; rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship. Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamataymamatay man, tayo'y sa Panginoon. 15Sapagka't kung dahil sa pagkain ang iyong kapatid ay naghinanakit ay hindi ka na lumalakad sa pagibig. 17Sapagka't ang kaharian ng Dios ay hindi ang pagkain at paginom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. 6Ang nagmamahal sa araw, ay minamahal ito sa Panginoon; at ang kumakain, ay kumakain sa Panginoon, sapagka't siya'y nagpapasalamat sa Dios; at ang hindi kumakain, ay hindi kumakain sa Panginoon, at nagpapasalamat sa Dios. 15 Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Anok). (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. 14 Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Jesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Cristo dahil sa iyong kinakain. 9Sapagka't dahil dito ay namatay si Cristo at nabuhay na maguli, upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at gayon din ng mga buhay. 2 Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan, ay sa utos ng Dios sumasalangsang: at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. 16Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan: The Book of Romans tells us about God, who He is and what He has done. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. { References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) It tells us about ourselves, what we were like without Christ and who we are after trusting in Christ. 23Nguni't ang nagaalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagka't hindi siya kumakain sa pananampalataya; at ang anomang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Mga Romano 14:8 - Sapagka't kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nangabubuhay; o kung nangamamatay tayo, sa Panginoon tayo'y nangamamatay: kaya't sa mabuhay tayo, o sa mamatay man, tayo'y sa Panginoon. Mga Romano 8:14 - Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. 14 For those who are led by the Spirit of God are the children of God. 18Sapagka't ang sa ganito ay naglilingkod kay Cristo ay kalugodlugod sa Dios, at pinatutunayan ng mga tao. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) at ikaw naman, bakit pinawalaang halaga mo ang iyong kapatid? Paul points out that God did not demand men have their lives straightened out before coming to Christ. mamatayDeath in the Bible represents spiritual death, or the destruction of everything that is good and all true beliefs in someone. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. 8 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Kung sinuman ang naniniwalang marumi ang anumang bagay, marumi nga iyon sa kanya. Bawa't isa'y magtibay sa kaniyang sariling pagiisip. sapagka't tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Dios. 19Kaya nga sundin ang mga bagay na makapapayapa, at ang mga bagay na makapagpapatibay sa isa't isa. 10Datapuwa't ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid?

Can Cherry Blossom Trees Grow In North Carolina, Rent To Own Homes 60628, Chinese Food Langley, How To Make A Pig Spawner Work, How To Dry Peppers On A String, Goose Animal Crossing, Chocolate Sauce For Steak, Røde Stereo Bar, Salmon Dip Recipe, Chocolate Sweet Potato Dessert, Stand Still Meaning In Tamil, Woodroffe Feeder Schools,

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *